Upload file และระบุรายละเอียด

  • (support file : jpg/png/doc/ppt/pdf/mp3/mp4)
  • เลือกมหาลัยที่ชีทประกอบการเรียนการสอน กรณีมหาลัยไม่มีในตัวเลือกหรือไม่ทราบหรือเป็นหนังสือทั่วไป ให้เลือกอื่นๆ
  • กรณีเป็นหนังสือหรือไม่ใช่ชีทประกอบรายวิชา ให้เลือกหมวดหมู่เนื้อหาตรงกับตัวเลือก
  • กรณีไม่ใช่ชีทประกอบรายวิชาหรือเป็นหนังสือ ให้เลือกอื่นๆ
  • กรณีไม่ใช่ชีทประกอบรายวิชา หรือเป็นหนังสือ ให้ระบุชื่อหรือหัวข้อชีทหรือหนังสือแทน
  • ใส่ชื่ออาจารย์ประจำวิชาหรือผู้แต่งหนังสือ
  • ใส่ปีการศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอนของชีท กรณีหนังสือให้ใส่ปีที่พิมพ์ หรือไม่ทราบให้ใส่ปีการศึกษาที่จัดทำหนังสือเสียง
  • ใส่รายละเอียดอื่นๆของชีทหรือหนังสือ เช่น ผู้แปล สำนักพิมพ์ ISBN จำนวนหน้า